Etický kódex trénerov Občianskeho združenia OTUS – akadémia sebaobrany

Základné ustanovenia

 1. Etická zodpovednosť je nutnou súčasťou každého človeka, vrátane trénerov (inštruktorov) a tréneriek (inštruktoriek) Občianskeho združenia OTUS – akadémia sebaobrany. (ďalej ako O.z.). Oddanosť etickému jednaniu je základným aspektom kvality práce s deťmi a dospelými ľuďmi. Základným atribútom etiky na bojovom umení a na tréningu sebaobrany je fakt, že na tréningoch cvičenci necvičia proti sebe, ale spoločne. V našej škole bojového umenia/sebaobrany neexistujú nepriatelia, ale len tréningoví partneri, s ktorými sa trénuje.
 2. Etický kódex má za cieľ posilňovať a podporovať morálne a etické hodnoty správania sa trénerov, tréneriek pri výkone ich práce a zvyšovať ich profesionálne sebauvedomenie a sebavedomie.
 3. Etika sa riadi dodržiavaním písaných, ale aj nepísaných pravidiel slušného správania sa.
 4. Tento dokument je záväzný pre všetkých trénerov a trénerky O.z.

Základné princípy správania sa trénerov (inštruktorov) a tréneriek (inštruktoriek) vo vzťahu k cvičencom (deti, mládež, dospelí)

 1. Vykonávajú svoje úlohy v súlade s príslušnými zákonmi Slovenskej republiky, stanovami O.z. a ustanoveniami tohto kódexu.
 2. Rešpektujú jedinečnosť každého cvičenca bez ohľadu na pôvod, etnickú príslušnosť, rasu či farbu pleti, materinský jazyk, vek, zdravotný stav, sexuálnu orientáciu, náboženské a politické presvedčenie.
 3. Pomáhajú cvičencom svojimi vedomosťami (know-how) a skúsenosťami pri ich tréningovom a osobnostnom rozvoji v zhode s pravidlami fair play.
 4. Vykonávajú svoju odbornú činnosť na najvyššej možnej úrovni s čím je spojené aj neustále vzdelávanie sa v obore.
 5. Uvádzajú presne svoje trénerské kvalifikácie, skúsenosti, certifikáty a akreditácie.
 6. Dodržiavajú pravidlá slušného správania sa, kde sa netolerujú prejavy správania ako šírenie nadávok, urážok, klebiet, nedoložených obvinení a tak isto akékoľvek správanie, ktoré by mohlo mať negatívny dopad na jedinca.
 7. Nezvyšujú hlas, nepoužívajú krik ako výchovnú metódu a ovládajú ju aj v záťažových situáciách. Na zvládanie záťažových situácií sa používajú rôzne metódy, napr. zníženie intenzity hlasu z bežnej hlasitosti do šepkanie, alebo metóda aktívneho počúvania pomocou zodvihnutej ruky.
 8. Vedú a organizujú tréningy a školenia O.z. s dôrazom na budovanie dôvery, záujmu o bojové umenia, sebaobranu a šport.
 9. Správajú sa tak, aby vytvárali vhodné prostredie pre celkový rozvoj cvičencov a snažia sa pozitívne vplývať na každého cvičenca.
 10. Zdokonaľujú tréningové metódy, ktorých cieľom je skvalitniť tréningový proces a pripravovať cvičencov do bežných životných a konfliktných situácií. Hlavným cieľom zostáva sprostredkovať cvičencom know-how, ktoré im dokáže zaručiť bezpečný život bez strachu z násilia, šikany a iných foriem fyzického alebo psychického násilia a vykorisťovania.
 11. Vytvárajú také tréningové prostredie, aby bolo pre všetkých zúčastnených prijemné a bezpečné. Bezpečnosť na tréningu je zabezpečovaná dodržiavaním základných tréningových postupov a 6. špecifickými pravidlami, ktoré aktívne napomáhajú vytváraniu bezpečného prostredia medzi cvičencami.
 12. Rešpektujú prosby a žiadosti cvičencov, pokiaľ sa im niečo nepáči, alebo si chcú počas tréningu oddýchnuť. Za týmto účelom bolo na tréningoch pre deti a mládež zriadené tkz. „tiché miesto“, kde si deti počas tréningu môžu v pokoji oddýchnuť a sami sa rozhodnúť, kedy sa do tréningového procesu opäť zapoja.
 13. Správajú sa ku všetkým cvičencom rovnako a snažia sa ich zapájať do aktivít bez diskriminácie.
 14. Zaväzujú sa dodržiavať mlčanlivosť a neposkytujú informácie o cvičencoch tretím stranám.
 15. Sú svojím správaním vzorom pre ostatných cvičencov.
 16. Odmietajú akékoľvek fyzické tresty, diskrimináciu, ponižovanie cvičencov a akúkoľvek formu psychického týrania.
 17. Podporujú cvičencov, aby sa nebáli vyjadriť svoje názory a zároveň rešpektovali názory ostaných.
 18. Podporujú presadzovanie tradícií bojového umenia a sebaobrany na tréningoch. Ide napríklad o úklon na začiatku a na konci tréningu, kde si cvičenci a tréneri navzájom vzdávajú úctu.

Záverečné ustanovenia

Implementáciu zásad a princípov, ktoré sú obsiahnuté v tomto kódexe, ako aj ich kontrolovanie spadá pod dohľad Valného zhromaždenia O.z. Porušenia kódexu sankcionuje Valné zhromaždenie O.z., ktoré má v kompetencii prerokovať porušenie etického kódexu trénerov O.z.

Oboznámenie sa s kódexom je súčasťou registrácie trénerov a tréneriek v O.z. Jeho znalosť potvrdzuje každý svojím podpisom. Etický kódex trénerov nadobudol účinnosť dňom 1.9.2017.